Ресусцитационен център

Към ТЕЛЕЦ е разкрит ресусцитационен център с най-ново поколение мулажи позволяващи обучение в спешни ситуации. Налични са два мулажа на мъже, един на жена и един на дете. Възможни са генериране на много различни спешни ситуации и обратна реакция при правилен или грешен мениджмънт на пациента. Налични са възможности за интубация при различна степен на трудност, извършване на кардиопулмонална ресусцитация с обратна връзка за сила и честота на компресиите, апликация на медикаменти и много други. Макетите са подходящи както за обучение така и за провеждане на изпит на обучаващи се от различно ниво на компетентност.