Проф. д-р Добромир Димитров, д.м.

Дата и място на раждане: 04.07.1980 г., гр. Троян, Област Ловеч

 Образование:

 • Средно образование - СОУ”В. Левски” гр. Троян, 1998 г. – с отличен успех
 • Висше образование- медицина в Медицински Университет-Плевен, 2004 г.
 • Специалност Обща Хирургия, Медицински Университет -Плевен, 2010 г.
 • Доктор по научна специалност ”Обща Хирургия”, Медицински Университет-Плевен, 2011 г.
 • Медицински университет – Плевен, 2020, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ ОКС „Магистър“

Академични длъжности:

 • Доцент – 2015 г.
 • Професор – 2020 г.

Академични позиции:

 • Член на Студентски Съвет (СС) към МУ–Плевен, 2000 г. – 2004 г.
 • Зам. Председател на СС към МУ–Плевен, 2001 г. – 2003 г.
 • Член на Управителния съвет на Асоциацията на студентите по медицина в Плевен, 2000 г.–2001 г.
 • Член на Академичния съвет и Общо събрание на МУ–Плевен, 2001 г. – 2004 г.
 • Секретар на организационния комитет на Първата медицинска научна конференция за студенти и млади лекари с международно участие, 15–17 май, 2002 г.
 • Председател на организационния комитет на Втора и Третата медицинска научна конференция за студенти и млади лекари с международно участие, 15–17 май, 2003 г. и 14–16 Октомври 2004 г.
 • Докторант в Клиниката по Онкологична хирургия към МУ – Плевен, 2005г.  –  2008 г.
 • Хирург  в Клиника по Онкологична Хирургия към УМБАЛ “Г. Странски” – Плевен от 2008г.
 • Асистент в Катедра „Сестрински хирургични грижи” към ФЗГ на МУ – Плевен от 2008г.
 • Ръководител на научен клуб по Онкологична Хирургия за студенти по Медицина към МУ-Плевен от 2012 г.
 • Демонстратор по Анатомия 2000–2003 г.
 • Докторант в Клиника по Онкохирургия към Онкологичен център – Плевен 2005 – 2008 г.
 • Хирург в клиника по Онкологична хирургия към УМБАЛ“Г. Странски“ ЕАД-гр. Плевен 2008 - 2015 г.
 • Хирург в МБАЛ „Св. Марина“ – гр. Плевен от 2015 г.
 • Ръководител на ХАЙФУ център към МБАЛ „Св. Марина“-гр. Плевен
 • Асистент в катера „“СХГ“ към ФЗГ на МУ-Плевен от 2008 г. до 2016 г.
 • Доцент в Катедра „Пропедевтика на хиругическите болести” към ФМ на МУ – Плевен от 2016 г.
 • Ръководител на студентски кръжок по Онкологична Хирургия към МУ-Плевен от 2012 г.
 • Зам. Декан на факултета по Медицина на МУ-Плевен, от 06.2016 г.
 • Ректор на МУ-Плевен, от 05.2021 г.

Специализации:

 • Топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз, ноември, 2001 г., ВМИ–Плевен
 • Витамини и биогенни елементи, 20 февруари–17 април, 2002 г., ВМИ–Плевен
 • Pathobiochemistry of diabetes, 10-12 April, 2002, HMI-Pleven, ULB-Bruxelles
 • Мястото на студентите медици в здравната промоция, 11–12 май, 2003 г., ВМИ–Плевен
 • Съвременно хирургично и комплексно лечение на Рака на Млечната Жлеза.  Биопсия на Сентинелни Лимфни Възли, 08 Октомври, 2004 г. Онкологичен център–Плевен
 • Епидемиология на научното проучване – МУ – Плевен, май 2005 г.
 • Статистически анализ – МУ – Плевен, септември 2005 г.
 • Лапароскопска хирургия, Берлин, Германия - 01.09. - 01.12.2007 г.
 • Лапароскопска хирургия, Истанбул, Турция - 07.10. - 13.10.2008 г.
 • Лапароскопска хирургия – МУ – Плевен, ТЕЛЕЦ, 2008 г.
 • Конвенционална Гастроинтестинална ендоскопия с биопсия, май 2009 г., Гастро-диагностично отделение към УМБАЛ – Плевен
 • „Pancreatic Cancer” Military Hospital, Sofia, Bulgaria org. by ISSO of the IASGO, October 2010
 • Balkan Master class in Clinical Oncology 11.05.2011 – 15.05.2011, Dubrovnik, Croatia
 • Мастерклас по Онкология, Дубровник, Хърватска -11.05. - 15.05.2011 г.
 • Управление на model JC HIFU, Chongqing, Китай - 01.08. - 17.08.2012 г.
 • Fourth Bulgarian Workshop with practical session in Robotic Gynecology and Urology and 13-th International Workshop in da Vinci Surgery in South East Europe – 31.05.2012 -02.06.2012, Pleven, Bulgaria
 • “Introduction to Clinical Research and ICH GCP for investigators” 06.07.2012, Sofia, Bulgaria
 • Training course of clinical operation for Model-JC HIFU of Chongqing, China company, HIFU Doctor- 02.08.-15.08.0212, Chongqing, China
 • 17th International Workshop in da Vinci Surgery in South East Europe – 06.06.2013-07.06.2013, Pleven, Bulgaria as a trainee surgeon.
 • First International workshop of laparoscopic surgery 28.05.2013-31.05.2013, Gabrovo, Bulgaria - supervisor Dr. Yves Van Molhem, Aalst, Belgium
 • СБАЛО по Онкология. Ехографска диагностика на заболяванията на млечните жлези. София 04.11.2013-15.11.2013
 • Лапароскопска хирургия, Imperial College, Лондон, Великобритания – 6.01.2014-04.04.2014 г.
 • Сертифициран като хирург на конзола за роботизирана хирургия, Страсбург, Франция – 24.03. – 27.03.2014 г.
 • Ultrasound of Pelvic floor disorders, Treviso-Italy, 26-28.11.2014
 • ESSO Course on Fluorescence Guided Surgery, Leiden, Nederland, 11-12 April, 2019
 • Transanal Total Mesorectal Excision, Barcelona, Spain, 11-12 March, 2019

Преподавателска дейност:

 • Упражнения по Обща Хирургия със студенти по специалност „Медицина” и „Медицинска сестра”
 • Англоезично обучение по Обща Хирургия специаност „Медицина”
 • СДО, Лапароскопска хирургия – първо ниво ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен
 • СДО, Онкопластична хирургия при пациенти с РМЖ

Научни интереси и разработки:

 • Научни публикации и съобщения – 150
 • Реализирани научноизследователски проекти – 7
 • Инициатор, съавтор и участник в проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - 2
 • Съавторство в учебници и книги– 4
 • IF от пълнотекстови статии - 84,334
 • Онкология
 • Рак на млечната жлеза
 • Рак на правото черво
 • Рак на панкреаса
 • Биопсия на сентинелни лимфни възли
 • Фокусирана ултразвукова хирургия
 • Лапароскопска хирургия
 • Роботизирана хирургия

Участия в научни проекти

 • Проучване на анатомичните варианти на чернодробните вени. Проект N: 9 Научноизследователски проект, финансиран от ВМИ–Плевен, 2001
 • Training of medical students: Promoters of Prevention of drug abuse. Under “Leonardo da Vinci” Program  of the EU, 01.10.2004-01.10.2006
 • Технически редактор на “Биопсия на Сентинелни Лимфни Възли–нов подход към лимфната система”, Т. Делийски, МУ-Плевен-2004 г.
 • Проучване на метастазирането в илиачните лимфни възли при рак на долната и средна трета на ректума чрез метода биопсия на сентинелни лимфни възли - Проект N 27 МУ – Плевен, 2005 г.
 • Проучване на съединителнотъканните и фасциални структури около ректума с оглед дефинирането на анатомично, онкологично и оперативно-технически най-обоснован план на ректална мобилизация при оперативно лечение на ректалния рак – Проект N 28 МУ – Плевен, 2005 г.
 • Проучване върху честота на носителство на генетични дефекти в  BRCA1 и BRCA2 гените при фамилни случаи на рак на млечна жлеза- Проект 31 на МУ-Плевен, 2012 г.
 • Проучване на възможностите на HIFU (ХАЙФУ) технологията за лечение на миомна болест при български и китайски пациентки като неинвазивен, алтернативен на хирургията метод - международен проект финансиран от Фонд Научни Изследвания към МОН-България, 2014-2018 г.
 • Ръководител на дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“ към проект:
 • „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ – 2017 – 2018 г. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв.
 • Ръководител на работен пакет МИХ „Онкологична хирургия“ към проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ от 2018 г.

 Научни награди и стипендии

 1. Стипендия „Джон Бризби“ 1998 г. за отличен успех в СОУ „В. Левски“ - гр. Троян
  Млад учен на МУ-Плевен – 2003 г.
 2. DAAD стипендия. Спечелена и защитена стипендия към немското академично дружество с проект: Laparoscopic surgery and sentinel lymph node mapping in colorectal cancer. Medical University Charite, Campus Buch, Берлин, Германия - 01.09. - 01.12.2007 г.
 3. ЕРАЗЪМ, Лапароскопска хирургия, Istanbul Medical University, Истанбул, Турция -  07.10-13.10.2008 г.
 4. Спечелена и защитена стипендия към European School of Oncology, Balkan Master Class of Oncology, Дубровник, Хърватска -11.05.-15.05.2011 г.
 5. Спечелена и защитена стипендия към European Society of Coloproctology. Laparoscopic colorectal surgery-06.01.-04.04.2014, Imperial College, Лондон, Великобритания
 6. „Млад медик на България“ за 2015 г.  – национална награда на БЛС, „Дарик“ Радио и в. „Стандарт“.

Членство в научни организации:

 1. Български лекарски съюз от 2005 г.
 2. Българско Хирургично Дружество от 2009 г.
 3. ESPEN – European society for Clinical Nutrition and Metolism from 2009  
 4. Член на Студентски Съвет към МУ–Плевен 2000–2004
 5. Зам. Председател на СС към МУ–Плевен 2001–2003
 6. Член на Управителния съвет на Асоциацията на студентите по медицина в Плевен 2000–2001
 7. Член на Академичния съвет и Общо събрание на МУ–Плевен 2001–2004
 8. Секретар на организационния комитет на Първата медицинска научна конференция за студенти и млади лекари с международно участие, 15–17 май, 2002
 9. Председател на организационния комитет на Втора медицинска научна конференция за студенти и млади лекари с международно участие, 15–17 май, 2003 г.
 10. Председател на организационния комитет на Трета медицинска научна конференция за студенти и млади лекари с международно участие, 14–16 Октомври 2004 г.
 11. Член на Организационния комитет на Юбилейната научна конференция ”30 години ВМИ–Плевен”, 15–17 Октомври 2004 г.
 12. Член на кръжок по Хирургия към Онкологичен център–Плевен 2002 - 2004 г.
 13. Член на Българско Хирургично Дружество от 2009 г.
 14. Член на ESPEN – European society for Clinical Nutrition and Metobolism, since 2009
 15. Член на академичният съвет на МУ-Плевен от 2013
 16. Член на European Society of Coloproctology, since 2013
 17. Член на управителният съвет на International Society of Minimally Invasive and Non-Invasive Medicine, since 2013
 18. Член на European Society of Surgical Oncology (ESSO), since 2013
 19. Асоцииран редактор на Journal of biomedical and clinical research, 2015
 20. Рецензент в списание Journal of the Pancreas от 2015 г.
 21. Член на Society of Laparoendoscopic Surgeons SLS от 2019 г.

Факултативни курсове

 1. Топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз, Ноември, 5–9 2001 г., ВМИ–Плевен
 2. Витамини и биогенни елементи, 20 Февруари–17 Април, 2002 г., ВМИ–Плевен
 3. Pathobiochemistry of diabetes, 10-12 April, 2002, HMI-Pleven, ULB-Bruxelles
 4. Мястото на студентите медици в здравната промоция, 11–12 Май, 2003 г., ВМИ–Плевен
 5. Съвременно хирургично и комплексно лечение на Рака на Млечната Жлеза. Биопсия на Сентинелни Лимфни Възли, 08 Октомври, 2004 г. Онкологичен център–Плевен
 6. Епидемиология на научното проучване – МУ – Плевен, Май 2005 г.
 7. Статистически анализ – МУ – Плевен, Септември 2005 г.
 8. Лапароскопска Хирургия – МУ – Плевен ТЕЛЕЦ 2008 г.
 9. „Конвенционална Гастроинтестинална ендоскопия с биопсия „ Май 2009, Гастро-диагностично отделение към УМБАЛ – Плевен
 10. „Pancreatic Cancer” Military Hospital, Sofia, Bulgaria org. by ISSO of the IASGO, October 2010
 11. Balkan Master class in Clinical Oncology 11/05/2011 - 15/05/2011, Dubrovnik, Croatia
 12. Fourth Bulgarian Workshop with practical session in Robotic Gynecology and Urology and 13-th International Workshop in da Vinci Surgery in South East Europe- 31/05/2012-02/06/2012, Pleven, Bulgaria
 13. “Introduction to Clinical Research and ICH GCP for investigators” 06/07/2012, Sofia, Bulgaria
 14. Training course of clinical operation for Model-JC HIFU of Chongqing, China company, HIFU Doctor- 02.08.-15.08.0212, Chongqing, China
 15. 17th International Workshop in da Vinci Surgery in South East Europe- 06/06/2013-07/06/2013, Pleven, Bulgaria as a trainee surgeon.
 16. I-st International workshop of laparoscopic surgery 28/05/2013-31/05/2013, Gabrovo, Bulgaria- supervisor Dr. Yves Van Molhem, Aalst, Belgium
 17. СБАЛО по Онкология. Ехографска диагностика на заболяванията на млечните жлези. София 04.11.2013-15.11.2013
 18. Certificated as a console Robotic surgeon, Strasbourg, France-24-27 March 2014
 19. European Society of Coloproctology. Workshop: Anorectal and pelvic ultrasound course. Belgrade, Serbia-25.09.2013
 20. Ultrasound of Pelvic floor disorders, Treviso-Italy, 26-28.11.2014

Езикова квалификация:

 • Английски език
 • Руски език